Zborový konvent

Pozývame na Celozborový výročný konvent, ktorý bude v nedeľu 19. februára 2017 v Modre. Konvent začne službami Božími o 9:30 hod v slovenskom ev. kostole. Rokovacia časť bude v zborovej miestnosti na ev. fare.