Cirkevný príspevok 2018

Obraciame sa na Vás s prosbou o úhradu Cirkevného príspevku na rok 2018.

Preferovaný spôsob úhrady je prevod na bankový účet cirkevného zboru

Číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 2018

Účel platby (správa pre prijímateľa): CP, meno a priezvisko, ulica, číslo domu

Cirkevný príspevok je možné uhradiť aj na farskom úrade u sestry pokladníčky v pondelok od 9:00 do 12:00 hod alebo v stredu od 19:00 do 20:00 hod.

Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu

návrat hore